فصل نامه ها و مجلات علمی داخلی درباره اقتصاد اسلامی

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

http://ies.journals.isu.ac.ir

فصلنامه اقتصاد اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

http://magazines.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=5&pageid=295

فصلنامه اقتصاد تطبیقی

http://economics.ihcs.ac.ir

نشریه جستارهای اقتصادی ایران - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://iee.rihu.ac.ir

نشریه معرفت اقتصاد اسلامی - موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/

نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی - انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

http://mieaoi.ir

دوفصلنامه تحقیقات مالی_اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

http://ifr.journals.isu.ac.ir

نشریه سیاست های اقتصادی (نامه مفید)

 

http://mofidu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=3865&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR