نهادهای بین المللی و دانشگاه های مرتبط با اقتصاد اسلامی

انجمن بين المللي اقتصاد اسلامي

http://www.iaie.net

مرکز بین المللی آموزش بانکداری و مالی اسلامی (INCEIF)

www.inceif.org

مؤسسه بانکداري و مالي اسلامي (دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي)

www.iium.edu.my/iiibf

نهاد بانکداري و مالي اسلامي مالزي (بانک مرکزي مالزي)

www.ibfim.com

مرکز پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي (دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان)

www.iei.kau.edu.sa

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI)(بانک توسعه اسلامي)

www.irti.org

موسسه بين‌المللي اقتصاد اسلامي (دانشگاه بين المللي اسلامي پاکستان)

www.iiu.edu.pk

طرح پژوهشي مالي اسلامي (دانشگاه هاروارد آمريكا)

ifp.law.harvard.edu

http://ilsp.law.harvard.edu/

دانشكده شريعت و مطالعات اسلامي (دانشگاه يرموك اردن)

www.yu.edu.com

موسسه آموزش عالي مارکفيلد

www.mihe.org.uk

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

www.aaoifi.com

موسسه بانکداری و مالی بحرین (BIBF)

www.bibf.com

مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی

موسسه بانکداری و بیمه اسلامی (IIBI)

موسسه پژوهش و آموزش بانک اسلامی (IBTRA)

موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي