کارشناسی ارشد

باسمه تعالي

 

برنامه کلي دروس رشته

معارف اسلامي و اقتصاد

(مقطع کارشناسي ارشد پيوسته)

دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد

 

تابستان 1388

 

 

باسمه تعالي

 

 1. تعريف و ضرورت بازنگري در برنامه درسي

دانشگاه امام صادق (ع) كه با هدف عالي تلفيق شاخه­هاي مشخصي از علوم انساني با علوم و معارف اسلامي تأسيس گرديده، در پي تربيت دانشجويان مسلط بر هر دو حوزه است تا بتوانند بر پاية علوم و معارف اسلامي نگاهي جديد و بومي به علوم انساني داشته باشند و در حوزة كاربردي نيز بتوانند نيروهايي كارآمد، متعهد و متخصص براي كشور باشند.

با توجه به اهميت علم اقتصاد در بين علوم انساني، رشتة معارف اسلامي و اقتصاد يكي از رشته­هايي بود كه از همان ابتداي تأسيس دانشگاه در جهت نيل به اهداف مذكور تشكيل شد. در آن زمان با توجه به عدم شفافيت فضاي بين­رشته­اي علوم اسلامي و علم اقتصاد، هدف اوليه تربيت و تقويت دانشجويان در راستاي ابعاد نظري حوزه­هاي مختلف اقتصاد قرار گرفت تا ابعاد كاربردي. تمايل مسئولان ذي­ربط دانشگاه در تشكيل و اجراي رشتة معارف اسلامي و اقتصاد، تربيت دانشجويان در ابعاد نظري بود تا ابعاد كاربردي در حوز­هاي مختلف اقتصاد. اما با تلاش­هاي صورت­گرفته در طول بيش از 25 سال فعاليت دانشگاه و روشن­شدن ارتباطات علوم اسلامي با حوزه­هاي مختلف علم اقتصاد و همچنين ضرورت حضور كارآمد دانش­آموختگان دانشگاه در فضاي اجرايي حوزه­هاي مختلف اقتصادي كشور و حتي جذابيت بيشتر تحصيل در فضاهاي شناسايي­شده، بازنگري در برنامه دروس رشته معارف اسلامي و اقتصاد- مقطع کارشناسي ارشد پيوسته- جهت تکميل آموزش هاي نظري و افزودن بعد کاربردي و عملياتي در حوزه تحليل مسائل، برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي به شرح ذيل پيشنهاد مي­شود.

 1. اهداف كلي رشته
 • تربيت كارشناساني كه با تجزيه و تحليل تئوري­هاي جديد اقتصادي و كوشش در بررسي مباني و ثمرات اين تئوري­ها قادر باشند به طراحي مدل­هاي اقتصادي بر اساس موازين اسلامي بپردازند.
 • ايجاد جو تفاهم و همفكري و پيوند حوزه و دانشگاه از طريق آشنايي دانشجويان با دو نظام معارف و فرهنگ دانشگاهي و حوزوي، به گونه­اي كه حوزه و دانشگاه به موازات يكديگر و به مانند دو محور اصلي انقلاب اسلامي، بتوانند فعالانه در تدوين الگوي رفتار اقتصادي جمهوري اسلامي مشاركت نمايند.
 • فراهم آوردن زمينه هماهنگي و تفاهم در مديريت­هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، از طريق آشنا نمودن دانشجويان با كيفيت و مكنيسم استنباط احكام الهي و نيز تبيين جهات قوت و ضعف دستگاه كارشناسي اقتصادي موجود.
 • تربيت كارشناساني كه با شناخت جامع و علمي از مسائل اقتصادي ايران و جهان، ظرفيت تجزيه و تحليل رويدادهاي اقتصادي را كسب نموده و قدرت ارائه راه­حل­هايي بر اساس احكام الهي و متناسب با مقتضيات زماني داشته باشند.
 • تأمين بنيه علمي لازم براي ادامه تحصيل و كسب تخصص در سطح بالاتر در داخل و يا خارج از كشور، از طريق تدريس دروس كليدي به زبان­هاي عربي و انگليسي و نيز برگزاري سمينارهاي مختلف و دعوت از دانشگاهيان و مسئولين امور اقتصدي جهت بررسي مشكلات اقتصادي و تبيين تنگناهاي تئوريك وجود و همچنين تشويق و الزام دانشجويان به تهيه گزارش­هاي تحقيقاتي در بسياري از دروس اصلي و تخصصي.
 1. تعداد واحدهاي عمومي و تخصصي رشته معارف اسلامي و اقتصاد

(مقطع کارشناسي ارشد پيوسته)

تقسيم بندي تعداد واحدهاي گروه هاي درسي رشته معارف اسلامي و اقتصاد در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته در برنامه جديد به شرح ذيل خواهد بود:

دروس عمومي و معارف اسلامي

115 واحد

دروس تخصصي مشترك مقطع كارشناسي

75 واحد

دروس تخصصي مشترك مقطع كارشناسي ارشد

20 واحد

دروس تخصصي اختياري مقطع كارشناسي ارشد

15 واحد

پايان نامه

5 واحد

 1. دروس عملياتي (کاربردي- اختياري)

با توجه به مطالعات و بررسي­هاي صورت گرفته در دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد، تعداد 20 گروه تخصصي ذكرشده در ذيل به عنوان دروس عملياتي و کاربردي- در قالب دروس اختياري (15 واحد در مقطع کارشناسي ارشد)- معرفي مي شوند.

رديف

عنوان گرايش

رديف

عنوان گرايش

1

اقتصاد اسلامي

11

سيستم اطلاعات مديريت در اقتصاد

2

اقتصاد بين­الملل

12

اقتصاد زمين و مسكن

3

اقتصاد پولي

13

اقتصاد بهداشت

4

اقتصاد مالي

14

سازماندهي صنعتي

5

اقتصاد كمي – كاربردي

15

اقتصاد گردشگري

6

اقتصاد شهري و منطقه­اي

16

اقتصاد حمل­ونقل

7

اقتصاد توسعه

17

اقتصاد آموزش

8

اقتصاد نفت و گاز

18

اقتصاد كشاورزي

9

اقتصاد انرژي

19

فلسفه و حقوق در اقتصاد

10

اقتصاد فنآوري اطلاعات و ارتباطات

20

اقتصاد بخش عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هريک از گروه هاي درسي مذکور،‌ در قالب سه درس سه واحدي ارائه خواهد شد که دانشجويان مي بايست 15 واحد از حداکثر 2 گروه را انتخاب و در نيمسال هاي دوره کارشناسي ارشد اخذ نمايند.

 1. ملاحظاتي در خصوص تغييرات برنامه درسي

در تغيير برنامه درسي رشته معارف اسلامي و اقتصاد در مقطع کارشناسي ارشد؛ ملاحظاتي به شرح ذيل مطرح مي شود:

  • ارائه دروس عمومي و معارف اسلامي مطابق با برنامة فعلي رشته معارف اسلامي و اقتصاد برابر با 115 واحد درسي؛
  • انتقال دو درس اقتصاد توسعه و برنامه­ريزي اقتصادي (معادل 6 واحد درسي) از مقطع کارشناسي ارشد به مقطع كارشناسي؛
  • حذف درس اقتصاد کشاورزي از مقطع کارشناسي و جايگزيني آن با درس رياضيات (3)؛
  • انتقال 6 واحد تخصصي اختياري مقطع كارشناسي به مقطع كارشناسي ارشد؛
  • ارائه دروس تخصصي مشترك مقطع كارشناسي به ميزان 75 واحد درسي؛
  • ارائه دروس تخصصي مشترك مقطع كارشناسي ارشد به ميزان 20 واحد درسي؛
  • ارائة دروس تخصصي هر گرايش در مقطع كارشناسي ارشد به ميزان 15 واحد درسي كه از ميان دو گروه از گروه دروس کاربردي انتخابي انتخاب مي­گردند؛
  • ارائه پايان­نامه معادل 5 واحد درسي؛
 1. ليست دروس تخصصي مشترک و اختياري

6-1) دروس تخصصي مشترك مقطع كارشناسي

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

1

كليات اقتصاد 1

1

نظري

2

كليات اقتصاد 2

1

نظري

3

رياضيات 1

3

نظري

4

رياضيات 2

3

نظري

5

رياضيات 3

3

نظري

6

آمار 1

4

نظري

7

آمار 2

4

نظري

8

روش تحقيق 1

1

نظري

9

روش تحقيق 2

2

نظري

10

اقتصاد ايران

3

نظري

11

اقتصاد خرد 1

3

نظري

12

اقتصاد خرد 2

3

نظري

13

اقتصاد كلان 1

3

نظري

14

اقتصاد كلان 2

3

نظري

15

پول و بانكداري

3

نظري

16

اقتصاد اسلامي

2

نظري

17

اقتصاد بين­الملل (1)

3

نظري

18

اقتصاد بين­الملل (2)

3

نظري

19

اقتصاد بخش عمومي 1

2

نظري

20

اقتصاد بخش عمومي 2

2

نظري

21

بانكداري اسلامي

2

نظري

22

اقتصاد سنجي

4

نظري – عملي

23

تاريخ عقايد اقتصادي

3

نظري

24

اصول حسابداري

3

نظري – عملي

25

اقتصاد توسعه

3

نظري

26

برنامه ريزي اقتصادي

3

نظري

27

زبان تخصصي

2

نظري

28

متون اقتصادي به زبان عربي

1

نظري

29

مباني و كاربرد كامپيوتر

2

نظري

 

جمع

75

6-2) دروس تخصصي مشترك مقطع كارشناسي ارشد

رديف

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

1

اقتصاد خرد ميانه 1

3

نظري

2

اقتصاد خرد ميانه 2

3

نظري

3

اقتصاد كلان ميانه 1

3

نظري

4

اقتصاد كلان ميانه 2

3

نظري

5

موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي

3

نظري

6

نظام­هاي اقتصادي

3

نظري

7

آيات الاحکام اقتصادي

2

نظري

8

جمع

20

6-3) گروه هاي دروس تخصصي اختياري مقطع كارشناسي ارشد

 

گروه دروس انتخابي 1 (اقتصاد اسلامي)

1

اقتصاد اسلامي میانه (1)

3 واحد

2

اقتصاد اسلامي میانه (2)

3 واحد

3

موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي (2)

3 واحد

گروه دروس انتخابي 2 (اقتصاد بين الملل)

4

اقتصاد بين الملل ميانه (1)

3 واحد

5

اقتصاد بين الملل ميانه (2)

3 واحد

6

موضوعات انتخابي در اقتصاد بين الملل

3 واحد

گروه دروس انتخابي 3 (اقتصاد پولي)

7

اقتصاد پولي ميانه (1)

3 واحد

8

اقتصاد پولي ميانه (2)

3 واحد

9

موضوعات انتخابي در اقتصاد پولي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 4 (اقتصاد مالي)

10

اقتصاد مالي ميانه (1)

3 واحد

11

اقتصاد مالي ميانه (2)

3 واحد

12

موضوعات انتخابي در اقتصاد مالي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 5 (اقتصاد کمي- کاربردي)

13

اقتصاد رياضي

3 واحد

14

اقتصادسنجي میانه

3 واحد

15

موضوعات انتخابي در اقتصاد کمي- کاربردي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 6 (اقتصاد شهري و منطقه اي)

16

اقتصاد شهري

3 واحد

17

اقتصاد منطقه اي

3 واحد

18

موضوعات انتخابي در اقتصاد شهري و منطقه اي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 7 (اقتصاد توسعه)

19

اقتصاد توسعه ميانه (1)

3 واحد

20

اقتصاد توسعه ميانه (2)

3 واحد

21

موضوعات انتخابي در اقتصاد توسعه

3 واحد

گروه دروس انتخابي 8 (اقتصاد نفت و گاز)

22

اقتصاد نفت و گاز (1)

3 واحد

23

اقتصاد نفت و گاز (2)

3 واحد

24

موضوعات انتخابي در اقتصاد نفت و گاز

3 واحد

گروه دروس انتخابي 9 (اقتصاد انرژي)

25

اقتصاد انرژي (1)

3 واحد

26

اقتصاد انرژي (2)

3 واحد

27

موضوعات انتخابي در اقتصاد انرژي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 10 (اقتصاد فنآوري اطلاعات و ارتباطات)

28

اقتصاد فنآوري اطلاعات و ارتباطات (1)

3 واحد

29

اقتصاد فنآوري اطلاعات و ارتباطات (2)

3 واحد

30

موضوعات انتخابي در اقتصاد فنآوري اطلاعات و ارتباطات

3 واحد

گروه دروس انتخابي 11 (سيستم اطلاعات مديريت در اقتصاد)

31

سيستم اطلاعات مديريت در اقتصاد (1)

3 واحد

32

سيستم اطلاعات مديريت در اقتصاد (2)

3 واحد

33

موضوعات انتخابي در سيستم اطلاعات مديريت در اقتصاد

3 واحد

گروه دروس انتخابي 12 (اقتصاد زمين و مسکن)

34

اقتصاد زمين و مسکن (1)

3 واحد

35

اقتصاد زمين و مسکن (2)

3 واحد

36

موضوعات انتخابي در اقتصاد زمين و مسکن

3 واحد

گروه دروس انتخابي 13 (اقتصاد بهداشت)

37

اقتصاد بهداشت (1)

3 واحد

38

اقتصاد بهداشت (2)

3 واحد

39

موضوعات انتخابي در اقتصاد بهداشت

3 واحد

گروه دروس انتخابي 14 (سازماندهي صنعتي)

40

سازماندهي صنعتي (1)

3 واحد

41

سازماندهي صنعتي (2)

3 واحد

42

موضوعات انتخابي در سازماندهي صنعتي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 15 (اقتصاد گردشگري)

43

اقتصاد گردشگري (1)

3 واحد

44

اقتصاد گردشگري (2)

3 واحد

45

موضوعات انتخابي در اقتصاد گردشگري

3 واحد

گروه دروس انتخابي 16 (اقتصاد حمل و نقل)

46

اقتصاد حمل و نقل (1)

3 واحد

47

اقتصاد حمل و نقل (2)

3 واحد

48

موضوعات انتخابي در اقتصاد حمل و نقل

3 واحد

گروه دروس انتخابي 17 (اقتصاد آموزش)

49

اقتصاد آموزش (1)

3 واحد

50

اقتصاد آموزش (2)

3 واحد

51

موضوعات انتخابي در اقتصاد آموزش

3 واحد

گروه دروس انتخابي 18 (اقتصاد کشاورزي)

52

اقتصاد کشاورزي (1)

3 واحد

53

اقتصاد کشاورزي (2)

3 واحد

54

موضوعات انتخابي در اقتصاد کشاورزي

3 واحد

گروه دروس انتخابي 19 (فلسفه و حقوق در اقتصاد)

55

فلسفه اقتصاد

3 واحد

56

فلسفه حقوق و اقتصاد

3 واحد

57

موضوعات انتخابي فلسفه و حقوق در اقتصاد

3 واحد

گروه دروس انتخابي 20 (اقتصاد بخش عمومي)

58

اقتصاد بخش عمومي ميانه (1)

3 واحد

59

اقتصاد بخش عمومي ميانه (2)

3 واحد

60

موضوعات انتخابي در اقتصاد بخش عمومي

3 واحد

جمع

180 واحد