معرفی گرایش

گرايش ها (خوشه هاي درسي) مصوب مقطع کارشناسي ارشد
رشته معارف اسلامي و اقتصاد

توضيحات: اجراي گرايش هاي زير از سال تحصيلي 1390-1389 آغاز شده و هم اکنون براي ششمين سال متوالي در حال انجام است. سابقه برقراري هر يک از گرايش ها در فهرست ذيل آمده است:
1. اقتصاد انرژي
2. اقتصاد فناوري اطلاعات و ارتباطات
3. اقتصاد کمي- کاربردي (6 دوره در همه دوره ها به صورت اجباري به عنوان گرايش فرعي و در قالب دو درس اقتصاد سنجي کارشناسي ارشد و اقتصاد رياضي به همه دانشجويان ارائه شده است.)
4. اقتصاد مالي (2 دوره)
5. اقتصاد نفت و گاز (2 دوره)
6. سيستمهاي اطلاعاتي در اقتصاد
7. اقتصاد آموزش (با تمرکز بر مساله تعليم و تربيت اقتصادي 1 دوره)
8. اقتصاد اسلامي (3 دوره که 1 دوره آن با تمرکز بر موضوع ماليات هاي اسلامي بوده است.)
9. اقتصاد بخش عمومي (2 دوره)
10. اقتصاد بهداشت
11. اقتصاد بين الملل (با تمرکز به اقتصاد جهان اسلام 1 دوره)
12. اقتصاد پولي (1 دوره)
13. اقتصاد توسعه
14. فلسفه و حقوق در اقتصاد (1 دوره)
15. اقتصاد شهري و منطقه اي (3 دوره)
16. سازماندهي صنعتي
17. اقتصاد کشاورزي
18. اقتصاد گردشگري
19. اقتصاد زمين و مسکن
20. اقتصاد حمل و نقل

معرفی تفصیلی گرایش ها