ساختار مديريتي اجرايي

 

ساختار مديريتي اجرايي کانون فضاي مجازي به شرح زیر است:

 

مسئوليت کانون فضاي مجازي بر عهده جناب اقاي دکتر کيايي مي باشد

جناب اقاي مهدي خوشخوي، دانشجوی دکتری اقتصاد، مسئوليت کارشناسي کانون فضاي مجازي را بر عهده دارند.

جناب آقای علی عربصالحی، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشکده، به عنوان دستیار در مدیریت محتوایی و ساختاری سایت همکاری می‌نمایند.